Monday, 05/12/2022 - 01:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH NGỌC LIỆP

Biên Bản họp CMHS cuối năm 2021-2022

TRƯỜNG TH NGỌC LIỆP

    LỚP..................... BB/HN-CMHS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                Ngọc Liệp, ngày     tháng 5 năm 2022

 

BIÊN BẢN

HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH

  CUỐI NĂM HỌC 2021 - 2022

 

          Hôm nay, vào hồi ............giờ.........,ngày.........tháng........năm 2022. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, lớp........... tổ chức hội nghị Cha mẹ học sinh cuối năm học 2021-2022.

         Thành phần tham gia hội nghị gồm:

Giáo viên chủ nhiệm ..............................................cùng toàn thể CMHS lớp............

                  Tổng số phụ huynh được mời họp:................. ;có mặt:...............   ;vắng:...............  

          Chủ trì hội nghị:  ...................................................................................................... Giáo viên chủ nhiệm lớp.

          Thư ký hội nghị: Ông (bà)..............................................................................   Đại diện CMHS của lớp.

 

NỘI DUNG CỤ THỂ:

PHẦN I. Giáo viên chủ nhiệm lớp triển khai các nội dung:

      1. Đánh giá khái quát kết quả đạt được của lớp trong năm học 2021-2022.

      2. Thông báo tới cha mẹ học sinh kết quả các mặt giáo dục của học sinh trong lớp năm học 2021-2022.

      3.  Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023.

 

…………………………........……………………………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………........…………………………………………………………..………………………………………………………………

……………………………........…………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………........……………………………………………………………..………………………………………………………………

…………………………........……………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………........……………………………………………………..………………………………………………………………

…………………………………........……………………………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………........………………………………………………………..………………………………………………………………

…………………………………........……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………………..………………………………………………………………

………………………………………........………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………........……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………..………………………………………………………………

………………………………………........………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………........……………………………………………..………………………………………………………………

…………………………………………........……………………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………………........……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………........…………………………………………..………………………………………………………………

…………………………………………………........……………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………........……………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………………........…………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………........…………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………………………........……………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………………………........………………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………………........…………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………………………........……………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………………………........………………………………………..………………………………………………………………

…………………………………………………........……………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………………………........………………………………………..………………………………………………………………

 

Phần II. Các ý kiến đóng góp, đề xuất của CMHS tại hội nghị.

 

………………………………………………………………………………………..…………….........……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…….........…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..………….........………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………………….........……………………………………………

………………………………………………………………………………………..……………………….........…………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………….........…………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….........……………

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………………………........……………………………

………………………………………………………………………………………..…………….........……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…….........…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..………….........………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………………….........……………………………………………

………………………………………………………………………………………..……………………….........…………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………….........…………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….........……………

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………………………........……………………………

.

Phần IV. Kết luận hội nghị.

- Chủ tọa hội nghị tóm lược các nội dung đã triển khai tại phiên họp.

         - Thư ký hội nghị thông qua biên bản.

          - Hội nghị biểu quyết nhất trí...................... % các nội dung đã triển khai tại phiên họp.

          Phiên họp bế mạc vào hồi .......... giờ ............... cùng ngày.

Thư ký hội nghị                      Đại diện PHHS lớp                      Giáo viên chủ nhiệm                                                    

   (Ký, ghi rõ họ tên)                                   (ký, ghi rõ họ tên)                                         (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trường Tiểu học Ngọc Liệp
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 108
Tháng 12 : 532
Năm 2022 : 32.915