Monday, 26/09/2022 - 06:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH NGỌC LIỆP

V/v tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá cuối học kì II năm học 2021-2022

UBND HUYỆN QUỐC OAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

 

 

Số:         /PGD&ĐT-TH

V/v tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá cuối học kì II năm học 2021-2022

 

 

        Quốc Oai, ngày 12  tháng 5 năm 2022

 

          Kính gửi :

Hiệu trưởng các trường Tiểu học

Hiệu trưởng TH-THCS Spring Hill

 

Thực hiện Công văn số 1250/SGDĐT- GDTH ngày 10/5/2022 của Sở GDĐT Hà Nội về việc tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá cuối học kì II năm học 2021-2022, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các Tổ chuyên môn, giáo viên tích cực trao đổi chuyên môn theo tinh thần Công văn 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học; xây dựng các bài học, học liệu phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường; khuyến khích giáo viên tích cực khai thác triệt để các nguồn tài nguyên đã  tập huấn và cung cấp cho giáo viên sử dụng đồng bộ với sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục một cách có hiệu quả; đồng thời huyến khích giáo viên đề xuất những nội dung cần điều chỉnh hoặc bổ sung, tích hợp; điều chỉnh thời lượng thực hiện; hình thức tổ chức và phương pháp dạy học; hình thức và phương pháp đánh giá phù hợp cho thời gian từ nay cho đến hết năm học.

2. Các trường xây dựng và đăng tải các bài tự kiểm tra, đánh giá kiến thức cho học sinh trên website của nhà trường; phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh đặc biệt là học sinh khối lớp 1, lớp 2 để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý cho học sinh cuối năm học. Việc tổ chức ôn của học sinh đảm bảo hiệu quả nhưng không gây quá tải.

3. Thực hiện nghiêm túc các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch và an toàn trường học; chú trọng công tác tổ chức bữa ăn bán trú giúp phụ huynh yên tâm khi cho con đi học trực tiếp.

4. Thực hiện nghiêm túc các quy định về chương trình của Bộ GDĐT, Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của Thành phố Hà Nội; không cho học sinh nghỉ hè trước quy định, đảm bảo tốt chất lượng dạy học cuối năm học.

 5. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 122/PGDĐT-TH ngày 28/4/2022 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá và bàn giao chất lượng giáo dục học sinh cuối năm học 2021-2022. Việc tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học, đánh giá xếp loại học sinh, xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học và bàn giao chất lượng giáo dục học sinh theo đúng các yêu cầu và quy định của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014, Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 (đối với các lớp 3,4,5),Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 30/3/2020 (đối với lớp 1,2), Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GDĐTquy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông.

6. Công tác khen thưởng học sinh cuối năm học đảm bảo thực chất và có ý nghĩa thiết thực, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, tránh khen thưởng tràn lan, tạo dư luận không tốt cho phụ huynh và xã hội.

7. Tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả lựa chọn, tổ chức thực hiện bộ sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021-2022 và gửi báo cáo về bộ phận chuyên môn tiểu học - Phòng GDĐT trước ngày 05/6/2022.

8. Tổ chức tổng kết năm học đảm bảo trang trọng, tiết kiệm phù hợp với điều kiện của nhà trường. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động hè cho học sinh, công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023 đảm bảo an toàn đúng quy định.

9. Báo cáo tổng kết năm học của các trường thể hiện rõ các nội dung về đặc điểm tình hình; kết quả thành tích đã đạt được; hạn chế tồn tại; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị; nội dung từng phần phải ngắn gọn rõ ràng, số liệu cụ thể. Các biểu mẫu thống kê theo phần mềm EQMS. Báo cáo tổng kết và các số liệu đóng quyển gửi bằng văn bản và qua Email:th-qo@hanoiedu.vn chậm nhất 05/6/2022.

Nhận được Công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Trưởng phòng GD&ĐT;

- PTP phụ trách;

- Bộ phận TH;

- Như đề gửi;

- Lưu: VT.

KT TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải

 

Tác giả: Trường Tiểu học Ngọc Liệp
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 86
Tháng 09 : 6.843
Năm 2022 : 25.170